KVKK Aydınlatma Formu

kariyer.gratis.com Sitesinden Yapılacak İş Başvurularında Kişisel Veri İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi

 Tanımlar

 Bu metinde geçen

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi GRATİS’e göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak GRATİS tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir. Göndereceğiniz veriler, yetkili İnsan Kaynakları personeli tarafından işe alım sürecinin değerlendirmesinin yapılması için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5 c bendi uyarınca işlenmektedir. Aktardığınız bilgiler başvurunuz üzerine mülakat yapılmasına karar verildiği takdirde Mağaza Müdürleri ve Bölge Müdürleri ile veya başvurduğunuz pozisyona bağlı ilgili GRATİS birimi ile mülakat süreci için paylaşılacaktır. İş başvurusu için vermiş olduğunuz bilgiler işe alım sürecinde GRATİS tarafından şirket dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bilgileriniz işe alınmamanız halinde de iş başvuru sürecinizin sonucu ile birlikte GRATİS tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5 e bendi uyarınca saklanmaktadır.

 

Veri Öznesinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanundan Kaynaklanan Hakları

 Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Yazılı başvurularda Gratis adresi: Levent Mah. Yapı Kredi Plaza C Blok Cömert Sokak No: 1C , Kat: 5, 34330 Beşiktaş / İstanbul

Elektronik posta yoluyla başvurularda Gratis adresi : basvuru@gratis.com

 

Rıza Beyanı

Yukarıda yer alan bilgilendirme doğrultusunda GRATİS’in Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçla doğrultusunda işlemesine Veri Öznesi olarak rızam bulunmaktadır.